Biutli
6 perc

Panaszkezelési politika

A Szlovák Köztársaság területén belül a www.biutli.hu webáruházra érvényes panaszkezelésre.

I. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

1. A jelen Reklamációs eljárás a módosított Polgári Törvénykönyvvel (a továbbiakban: "Törvény") összhangban készült és olyan fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: "Áru") vonatkozik, amelyek esetében a vevő a jótállási idő alatt gyakorolja a hibákért való felelősségi jogait (a továbbiakban: "Reklamáció").
2. "Eladó" a Biutli, s.r.o. társaság, cégjegyzékszám: 36 712 001, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Srorészleg cégjegyzékében, betétszám: 43627/B
3. "Vevő":
-fogyasztó (olyan személy, aki személyes használatra vagy háztartása tagjainak használatára vásárol árut)
-természetes és/vagy jogi személy - vállalkozó
4. A természetes és jogi személyek - vállalkozók tudomásul veszik, hogy a jótállás feltételei (különösen a jótállási idő) eltérhetnek a fogyasztókra vonatkozó jótállási feltételektől, és az eladó és a vevő - vállalkozó közötti kapcsolatokat a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza.

HA A VEVŐ FOGYASZTÓ

II. Jótállási feltételek

1. Ha az áru nyilvánvaló hibákat mutat, azaz különösen, ha az árut sérült szállítási csomagolásban adták el a Vevőnek, a Vevő jogosult az áru átvételét megtagadni. Ebben az esetben a Vevőnek az Eladó általi megfelelő teljesítéshez vagy a Vevő választása szerint a vételár visszatérítéséhez való joga változatlanul fennmarad.
2. A Vevőnek a vételár visszafizetésére vonatkozó joga nem áll fenn. Abban az esetben, ha Áruk átvételét követően a jótállási időn belül az Áruban hiba keletkezik, a Vevő jogos igényt támaszthat.
3. A jótállási időn belül a Vevőnek joga van a jótállásra. A jótállási idő hosszát a törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák, ami 24 hónap, a törvényben előírt kivételekkel. A jótállási időszak az áru Vevő általi átvétel napján kezdődik.
4. Ha az igényelt árut postán vagy futárral szállítják, a felelős személy az igényérvényesítés határideje szempontjából átveszi az árut, ellenőrzi a szállítmányt,  dokumentációt (számla, vásárlást igazoló bizonylat, csomagolás), ahol a futár vagy a postai szállító általi átvétel időpontja a meghatározó időpont. . Utánvéttel küldött árut az Eladó nem fogad el, ezért az árut ajánlott biztosítani.
5. A Vevő a törvény által előírt valamennyi esetben jogosult a szerződéstől való elállásra. Az elállás az Eladóval szemben attól az időponttól hatályos, amikor a Vevő írásbeli elállási nyilatkozata az Eladóhoz beérkezik. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés eleve megszűnik, és a szerződő felek kötelesek visszaadni mindazt, amit a szerződés alapján egymásnak szolgáltattak.

III. Panaszkezelés

1. A reklamációt  a hibás áruval és kitöltött reklamációs űrlappal együtt postai úton vagy futárszolgálattal a vállalat székhelyének címére kell eljuttatni ami nem más, mint:

Biutli, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava, SK

2. A panaszokat indokolatlan késedelem nélkül, indokolt esetben legkésőbb a panasz Biutli, s.r.o. részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül kezeljük. Ezen időszak lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.
3. A fogyasztónak joga van a terméket új termékre cseréltetni.  Abban az esetben, ha az árut az Eladónak kell elküldeni, a Vevő köteles úgy eljárni, hogy az árut megfelelő csomagolásba csomagolja, amely megfelelően védi az árut, és megfelel a törékeny áruk szállítására vonatkozó követelményeknek, és a küldeményt a megfelelő szimbólumokkal megjelöli.
4. A felelős személy a 250/2007. sz. törvény, a fogyasztóvédelemről és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése szerint teljes mértékben felelős az igénylési időszak lejártának nyomon követéséért., és a panasz kezelésével kapcsolatban a törvényes határidőn belül e-mailben vagy SMS-ben haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel.
5. A Biutli, s.r.o. a Vevőt/panasztevőt a panaszbejelentő űrlapon és/vagy az ügyfélfiókban megadott e-mail címen tájékoztatja a panasz megfelelő kezeléséről.
6. A Biutli, s.r.o. tájékoztatja a Vevőt/panasztevőt a panasz megfelelő kezeléséről. A jótállás igénybevétel joga megszűnik az áru szakszerűtlen kezelése esetén, azaz különösen az alábbi esetekben:

• Ha a termék csomagolása, pecsétje vagy matricája sérült.
• A termék használata nem a használati utasításnak megfelelően történt.
• A futárszolgálat hibájából bekövetkező az áru kézbesítésének elmaradása vagy a futárszolgálat által okozott kár esetén az igényeket ilyen esetekben közvetlenül a futárszolgálatnak kell benyújtani. A
Vevő a sérült árut nem veheti át a futártól, és a Vevő köteles a sérülést az áru átvételi  lapján feltüntetni
• A Vevő felel az áru visszaszállításáért.
• Ha a hibát a reklamációs eljárás során nem ismerik el garanciális hibának, a Vevő viseli a szállítással kapcsolatos összes költséget.

HA A VEVŐ VÁLLALKOZÓ

A. Panasz eljárás - az áru visszaküldése

1. A vállalkozónak abban az esetben van joga az áru visszaküldésére, ha a megrendelt árut a vállalkozó vagy az OZ összetévesztette. A hibásan megrendelt áru visszaküldésének határideje az áru kézhezvételétől számított 14 nap, az adott régióban működő kereskedelmi képviselőnél van.

2. A vállalkozó köteles az árut hiánytalanul, sértetlenül, eredeti csomagolásban és használatlanul átadni az értékesítési képviselőnek.

3. Az értékesítési képviselő a visszaküldött árut a kitöltött "Reklamáció" nyomtatvánnyal együtt (a nyomtatványt mellékeljük) eljuttatja a vállalat székhelyére vagy a csehországi forgalmazó raktár székhelyére.

4. A formanyomtatványban a mellékelt sablon szerint kell kitölteni az összes szükséges elemet, ellenkező esetben az igényt nem áll módunkban feldolgozni.

5. A reklamáció feldolgozásának határideje a visszaküldött áru kézbesítésétől számított 30 nap. A felelős személy ezt követően a visszaküldött árukról jóváírást állít ki, amelyet írásban kézbesít a vállalkozónak. Ha a vállalkozó már kifizette a tévesen megrendelt árut, az áru értékét a megadott határidőn belül a mellékelt űrlapon feltüntetett számlaszámra visszatérítjük. Ha a kereskedő még nem fizette ki a tévesen megrendelt árut, a kiállított jóváírást egyoldalúan beszámítják az áru eladásakor kiállított számlába.

6. Az áru visszaküldése nem lehetséges, ha:

a. A vállalkozónak küldött árut a vásárlással együtt ajándékba adták
b. Az ajándékra nem vonatkozik a jótállás
c. A vállalkozót az ajándékba adott áruért nem illeti meg anyagi kártérítés.

B. A sérült áruk visszaküldésére vonatkozó eljárás

1. Az áru leszállítását követően a vállalkozónak joga van az árut visszaküldeni, ha a vásárolt árun nyilvánvaló hibát talált, vagy ha a hiba az áru átvételét követően, a jótállási időn belül jelentkezik. A jótállási időszak az áru átvételétől számított 12 hónapig tart.

2. A vállalkozó az észlelt hibáról tájékoztatja értékesítési képviselőjét, aki a hibás árut a kitöltött "Reklamáció" nyomtatvánnyal együtt (a nyomtatványt mellékeljük) azonnal elküldi a vállalat központjába feldolgozásra. A reklamáció feldolgozásának határideje a sérült áru Biutli, s.r.o. felhatalmazott alkalmazottja általi átvételétől számított 30 nap.

3. A panasz tárgya nem a szakszerűtlenül összeszerelt, szakszerűtlenül üzembe helyezett vagy szakszerűtlenül kezelt áru.

4. Ha a hiba kijavítható, a vállalkozónak joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. A vállalkozó kérheti az azonos típusú áru vagy az alkatrész kicserélését, vagy az OZ a hiba elhárítása helyett a felelős személlyel való egyeztetést követően hasonló (hasonló paraméterű) árut ajánlhat fel neki. A csere tárgyát képező árut a vállalkozó a következő áruszállítással együtt kapja meg.

5. A felelős személy a vállalkozót írásban vagy kereskedelmi képviselő révén haladéktalanul tájékoztatja a panaszeljárás eredményéről.

6. Hasonló áru vagy az áru egy részének kicserélése vagy az áru árából történő engedmény nyújtása esetén a felelős személy jóváírási értesítést állít ki. A jóváírást a vállalat az eredeti számlába egyoldalúan beszámítja, ha a vállalkozó még nem fizette ki a számlát az igényelt árukról. Ha a kereskedő már kifizette az igényelt áru számláját, a jóváírási értesítésben kiszámított pénzügyi különbözetet 30 napon belül a mellékelt nyomtatványon feltüntetett számlaszámra átutalják.

IV. Záró rendelkezések

1. Bármilyen reklamáció esetén a Vevő tájékoztatja az Eladót a reklamációról, és az Eladóval egyeztet a reklamációs eljárás legmegfelelőbb formájáról.
2. A Vevőnek a reklamációról tájékoztatnia kell az Eladót. Ez a panaszkezelési eljárás 2022.05.29-én lép hatályba. A panaszkezelési eljárás módosítása fenntartva.

 

Panasztételi protokoll